zoeken

Privacy Policy

PRIVACYBELEID (overeenkomstig artikel 13 van Verordening 2016/679/EU)

Deze pagina beschrijft de beheermethoden van deze website met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die deze website raadplegen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de criteria die zijn vastgelegd in de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, Verordening 2016/679/EU en elke andere nationale wettekst, bepaling of machtiging van de bevoegde autoriteit die daarmee verband houdt. Volgens de aangegeven wetgeving moet de verwerking gebaseerd zijn op de beginselen van juistheid, rechtmatigheid en transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.

De informatie wordt uitsluitend verstrekt voor deze site en niet voor andere websites die door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd. Door op het portaal te surfen zijn de volgende diensten mogelijk:

a) bekijk de kledingmerken die in de uitverkoop zijn;
b) verwijzen naar een aankoop op een webplatform op websites van derden;
c) blijf op de hoogte van onze producten door u te abonneren op de nieuwsbriefservice.

GEGEVENSBEHEERDER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gegevensbeheerder van persoonlijke gegevens is DPS SOLVING SRL, in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger pro tempore, de heer Alberto Cocco, met statutaire zetel in Via Gallodoro n. 57, 60035 Jesi (AN), tel.: 0442412042, e-mail: info@dpssolving.com.

PLAATS VAN GEGEVENSVERWERKING, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

De verwerking die verband houdt met de webdiensten van deze site vindt plaats op het bovengenoemde hoofdkantoor van de Vennootschap en wordt afgehandeld door intern personeel of, indien nodig, door aangewezen extern personeel (bijvoorbeeld voor onderhoud en updates van IT-systemen).
Er worden echter geen gegevens verspreid die afkomstig zijn van de webservice.

De persoonlijke gegevens die voor de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden beheerd door een specifiek platform (Mailchimp); de geselecteerde leverancier heeft zijn eigen beleid voor het beheer van persoonlijke gegevens, dat u kunt vinden op de volgende link https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts.
Zij mogen enkel aan daartoe aangewezen derden worden meegedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst.; ze kunnen worden doorgegeven aan personen die bevoegd zijn om de gegevens te verwerken door bedrijven die behoren tot de groep van de verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld het moederbedrijf), met als enig doel om te helpen bij het verlenen van de dienst.

De gegevensbeheerder deelt ook mee dat hij geen gebruik maakt van volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, inclusief profilering, om de in deze informatie uiteengezette doeleinden te bereiken.

DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

De persoonlijke gegevens die worden verstrekt door gebruikers die verzoeken om informatie over producten en aankopen doorsturen, worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde dienst uit te voeren.
De wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking zijn:

  1. 1) kunst. 6.1 brief f) AVG "legitiem belang van de gegevensbeheerder", bestaande uit het op de hoogte houden van klanten en potentiële klanten over nieuwe producten die te koop zijn;
  2. 2) kunst. 6.1 brief a) “de toestemming van de belanghebbende partij”.

SOORT VERWERKTE GEGEVENS

Navigatiegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te laten werken, verwerven tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.
Dit is informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar die door hun aard, door verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, gebruikers kan identificeren.

Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) ​​van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode het indienen van het verzoek bij de server, de grootte van het als antwoord verkregen bestand, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (succesvol, fout, enz.) en andere parameters die verband houden met het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker .

Dit soort gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site. Voor deze gegevens, beperkt tot het bovengenoemde doel, is het niet nodig om expliciete toestemming te vragen.

Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker

Voor de nieuwsbriefdienst worden persoonlijke gegevens zoals naam, achternaam en e-mailadres verzameld.

Cookies

Het cookiebeleid is aanwezig in het specifieke cookiebeleidgedeelte.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR NIET-EU-LANDEN

De verwerkingsverantwoordelijke draagt ​​de door de website verzamelde persoonsgegevens niet over (en bewaart deze ook niet) naar derde landen buiten de EU. De door de leverancier (Mailchimp) getroffen maatregelen voor de overdracht van gegevens naar derde landen buiten de EU zijn te vinden in de hierboven genoemd beleid.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

De Gegevensbeheerder zal persoonsgegevens verwerken gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te verwezenlijken; de contactgegevens die functioneel zijn voor de nieuwsbrief worden onmiddellijk na de uitoefening van het herroepingsrecht verwijderd.

RECHTEN VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN

Volgens de artikelen. 15 – 22 AVG heeft de belanghebbende het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking om toegang te vragen tot zijn/haar persoonsgegevens of om de rectificatie of annulering ervan of om de beperking van de verwerking die hem/haar betreft, of heeft hij het recht om bezwaar te maken op de verwerking ervan, naast het recht om zelf de overdraagbaarheid van de gegevens aan te vragen.
Het verzoek kan worden gedaan per e-mail of fax of per aangetekende brief met als onderwerp: "verzoek van de belanghebbende", waarbij in het verzoek het recht wordt gespecificeerd dat de belanghebbende wil uitoefenen (annulering, rectificatie, overdraagbaarheid, vergetelheid), samen met een geldig e-mailadres/PEC-adres waarop de feedback moet worden afgeleverd.

De verantwoordelijke voor de verwerking of iemand anders die door hem is aangewezen, zal binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst aan het verzoek voldoen. Als het antwoord complex is, kan de termijn worden verlengd tot nog eens 30 dagen, onder voorbehoud van tijdige mededeling aan de belanghebbende partij.
Als u het gepast acht om uw rechten te doen gelden, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, corresponderend met de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, met hoofdkantoor op Piazza Venezia, 11 – 00187 Rome, e-mail: protocol@gpdp.it.

producten

Acoustic Division

Vennootschap

Software

Downloaden

Meer

Geavanceerde oplossingen voor verhoogde vloeren en akoestisch comfort